Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Villa Klik: Villa Klik met maatschappelijke zetel te 2590 Berlaar, Liersesteenweg 88 en ondernemingsnummer 0684.489.804; e-mail: lauradewinter@live.be; GSM: +32 (0)477/56.31.17

1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit

1.3 Klant: de partij die de opdracht geeft aan Villa Klik en hierdoor een overeenkomst afsluit en onderhavige algemene voorwaarden aanvaardt

1.4 Aanbod: dit zijn alle aanbiedingen vanwege Villa Klik

1.5 Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst die tussen Villa Klik en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand

1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om overeenkomstig de bepalingen in deze algemene voorwaarden af te zien van de overeenkomst op afstand

1.7 Overmacht: Wanneer omstandigheden buiten de wil om van een partij het onmogelijk maken voor één dan wel beide partijen om diens verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

1.8 Website: dit betreft de website van Villa Klik: www.villaklik.be 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. De rechtsverhouding tussen Villa Klik en de klant wordt uitsluitend beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, behoudens andersluidende schriftelijke en wederzijds erkende overeenkomst. De algemene voorwaarden hebben betrekking op elke offerte, aanbod en op alle overeenkomsten van Villa Klik. 

2.2. Onderhavige algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze zouden stellen dat zij als enige van toepassing zijn.

2.3. Villa Klik behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. Bij elke bestelling zijn de voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website zijn opgenomen dan wel aan de klant worden meegedeeld. 

2.4. Door iedere bestelling en aankoop van diensten en producten van Villa Klik, aanvaardt de klant uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van Villa Klik.

2.5. De algemene voorwaarden dienen te allen tijde samen gelezen te worden met de privacy policy van Villa Klik. Villa Klik zal voor de uitvoering van haar diensten persoonsgegevens verwerken, waarvoor alle informatie te vinden is in haar privacy policy, dat hier te raadplegen is.

Artikel 3: Informatie, aanbod en aanvaarding

3.1. Villa Klik biedt verschillende diensten aan, in het algemeen bestaande uit het organiseren van fotoshoots alsook het aanbieden van coachingtrajecten.

3.2. De diensten van Villa Klik worden aangeboden op haar website, via een offerte, e-mail dan wel via haar sociaal mediakanalen. Alle informatie die door Villa Klik publiekelijk beschikbaar wordt (bijvoorbeeld op haar website) gesteld is steeds algemeen van aard. Voormelde informatie is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken, waarbij het voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.3. Alle prijzen die op de website, e-mail en offertes staan vermeld, worden steeds uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders schriftelijk werd vermeld. Indien er bijkomende verplichte verplaatsings-, bestelling-, of andere administratieve kosten verschuldigd zijn, zijn deze niet in de prijs inbegrepen en worden zij steeds uitdrukkelijk apart vermeld.  

Prijzen kunnen onderhevig zijn aan schommelingen. De aangekochte diensten en producten worden steeds gefactureerd op basis van de prijzen geldend op het moment van de plaatsing van de bestelling zoals aangegeven op de website of e-mail of uitdrukkelijk overeengekomen tussen Villa Klik en de klant.

Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in de prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.

3.4. De offertes van Villa Klik zijn steeds vrijblijvend en blijven maximaal 14 kalenderdagen na verzending van de offerte geldig tenzij expliciet anders schriftelijk vermeld. De offertes verbinden Villa Klik pas na haar uitdrukkelijk schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding van de offerte door de klant. Elke aanvaarde offerte houdt een betalingsverplichting van de klant in.  

Villa Klik houdt zich het recht voor om een opdracht te weigeren, en dit zonder opgave van enige motivering.

De offerte heeft enkel betrekking op de daarin opgenomen diensten. Alle andere prestaties en meerwerken zal steeds een extra kostprijs met zich meebrengen. Eventuele wijzigingen dan wel aanvullingen van de aanvaarde diensten, zijn maar geldig na de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging ervan door Villa Klik. 

3.5. De bestellingen en de betaling die door de klant via de website worden gedaan, worden steeds door Villa Klik per e-mail bevestigd. Elke bestelling houdt een betalingsverplichting in voor de klant. De bevestiging van de bestelling via de website door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

3.6. Villa Klik behoudt zich het recht voor om de kenmerken van haar diensten eenzijdig te wijzigen. 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Partijen komen steeds schriftelijk de plaats, datum en uur van de locatie(s) van de fotoshoot overeen. 

4.2. Indien de klant verhinderd is om aanwezig te zijn op de door partijen overeengekomen dag, plaats en uur van de fotoshoot, zal zij dit zo spoedig mogelijk aan Villa Klik meedelen, en uiterlijk 24 uur op voorhand. De fotoshoot zal enkel en alleen kosteloos worden verplaatst in geval van ziekte van de klant. 

De fotoshoot zal steeds stipt aanvang nemen op het overeengekomen uur. Indien de klant niet tijdig op het overeengekomen uur aankomt, zal dit van de totale duurtijd in mindering worden gebracht zonder dat er enige korting op de reeds betaalde prijs zal worden toegekend. Indien de klant niet komt opdagen op de geplande fotoshoot zal zij het volledige bedrag verschuldigd blijven. 

4.3. De offline coachingtrajecten zullen een aanvang vinden op het tijdstip, de plaats en in de omstandigheden zoals tussen partijen werd overeengekomen bij de bevestiging van de bestelling en na volledige betaling van de prijs, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen. Na elke sessie zal de volgende sessie in onderling overleg worden vastgelegd.

4.4. Villa Klik levert de diensten steeds naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Villa Klik heeft hierbij steeds een inspanningsverbintenis en nooit een resultaatsverbintenis. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de klant. Villa Klik heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, die steeds met de nodige zorg worden geselecteerd.

4.5. De klant is gehouden om constructief mee te werken en alle medewerking te verlenen die nodig is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. De klant erkent en stemt ermee in dat het niet (tijdig) verlenen van deze medewerking aan Villa Klik de uitvoering van de overeenkomst kan beïnvloeden. 

4.6. De termijnen waarbinnen de diensten dienen te worden geleverd zijn steeds indicatief. Eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of opschorting/ontbinding van de overeenkomst door de klant.

Artikel 5: Facturatie en betaling

5.1. De bestellingen die via de website worden gedaan, dienen steeds onmiddellijk en integraal te worden betaald. Dit gebeurt middels een overschrijving conform de instructies op de website. 

5.2. De betalingen voor het offline coachingtraject en voor de bestellingen die niet via de website worden gedaan, dienen steeds integraal te gebeuren tegen uiterlijk op de factuur vermelde betaaldatum op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur.  

5.3. In geval van wanbetaling of laattijdige betaling is de klant vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand, waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand, alsook een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding van 10% van de onbetaalde bedragen met een minimum van 200,00 EUR, onverminderd het recht van Villa Klik om vergoeding te vorderen van de (buiten)gerechtelijke invorderingskosten alsook andere schadeposten die werden veroorzaakt wegens de laattijdige betaling. Bij een gedeeltelijke betaling blijft de integrale forfaitaire schadevergoeding van toepassing.

Bij wanbetaling of laattijdige betaling worden tevens alle andere facturen in hoofde van de klant jegens Villa Klik onmiddellijk opeisbaar, zelfs indien deze nog niet zijn vervallen, en vervalt elke eventueel toegekende betalingsfaciliteit of korting.

5.4. Villa Klik behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand van meer dan 14 kalenderdagen, de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant zijn volledige betalingsverplichting nakomt. 

5.5. De klant mag zolang de betalingsverplichting niet is nagekomen de door Villa Klik gemaakte creaties niet gebruiken, verkopen dan wel als waarborg te gebruiken ten voordele van derden. Tevens is het Villa Klik toegestaan om andere sancties op te leggen, zoals het (tijdelijk) onbruikbaar maken van het persoonlijk toegekende account voor de online coaching.

5.6. Alle klachten met betrekking tot de dienst en/of de factuur moeten gemotiveerd geformuleerd worden per aangetekend schrijven aan Villa Klik, en dit binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de dienst respectievelijk de factuur, bij gebreke waaraan de dienst respectievelijk de factuur onherroepelijk door de klant aanvaard wordt geacht.

De klant heeft steeds de keuze om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de federale overheid: https://consumentenombudsdienst.be/nl

Artikel 6: Herroepingsrecht

6.1. Enkel in het geval dat het een overeenkomst op afstand betreft, beschikt de klant in de hoedanigheid van consument over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen en zonder betaling van kosten overeenkomstig de voorwaarden bepaald in dit artikel te herroepen. Het beginpunt van de herroepingstermijn is de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, met name na het ontvangen van de bevestigingse-mail.

6.2. In het geval dat de klant van het herroepingsrecht wenst gebruik te maken, stelt de klant Villa Klik voor het verstrijken van de in artikel 6.1 vermelde termijn op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. 

Deze melding vanwege de klant moet gebeuren door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping, dat als bijlage bij onderhavige algemene voorwaarden wordt gevoegd, dan wel via een ondubbelzinnige verklaring waarin de klant verklaart de overeenkomst te herroepen (via een aangetekend schrijven dan wel een e-mail). De bewijslast voor de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.  

Villa Klik deelt aan de klant de bevestiging van de ontvangst van de herroeping via het modelformulier mee. 

Binnen een termijn van 14 kalenderdagen nadat de klant Villa Klik heeft ingelicht van de wil om de overeenkomst te herroepen, stuurt de klant de desbetreffende producten terug naar Villa Klik, via dezelfde weg als de klant de desbetreffende bestelling heeft ontvangen. Villa Klik zal de reeds door de klant betaalde bedragen voor de desbetreffende bestelling terugbetalen en dit binnen een redelijke termijn na ontvangst van de melding van de klant om de overeenkomst te herroepen dan wel na ontvangst van de teruggestuurde producten. Villa Klik zal de klant alsdan terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de desbetreffende bestelling heeft betaald, tenzij de klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten (bijvoorbeeld door beschadiging), die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Alle kosten voor het terugsturen van de producten worden gedragen door Villa Klik, voor zover de klant gebruik maakt van de standaard leveringsmethode. 

6.3. Het herroepingsrecht is evenwel niet van toepassing voor inschrijvingen tot de online coachingtrajecten, e-books, events dan wel diensten of producten anders dan fysieke producten. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, is niet mogelijk wanneer de uitvoering van de overeenkomst is begonnen voor het einde van de bedenktijd mits uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.

Dit recht is tevens niet van toepassing bij de levering van een op maat van de klant vervaardigd product.

Artikel 7. Publiciteit 

7.1. Villa Klik heeft het recht en de uitdrukkelijke toestemming, nadat het aan de Klant werd getoond, om de foto’s die door haar werden gemaakt, te (her)gebruiken, te publiceren op het internet en in de media, en dit zowel voor de doeleinden van Villa Klik alsook als portfolio, promotiemateriaal, deelname aan fotowedstrijden en tentoonstellingen, educatieve doeleinden,.. 

7.2. Villa Klik geeft de Klant toestemming om de door haar gemaakte beeldmateriaal/foto’s voor de desbetreffende opdracht, te delen op het internet en in de media. Het is de Klant verboden om voormelde foto’s te wijzigen en te bewerken (met uitzondering van het verplicht bijsnijden op social media websites) zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van Villa Klik. De Klant dient hierbij steeds de naamsvermelding van Villa Klik te gebruiken.

Artikel 8: Online coachingtraject 

8.1. Om gebruik te kunnen maken van de online coachingtrajecten van Villa Klik zal de klant een account dienen aan te maken op het online teaching platform. 

De klant is verantwoordelijk voor het up do date houden van haar gegevens. Hierbij zal er door Villa Klik persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het aanmaken van een account stemt de klant ontegensprekelijk in met onderhavige algemene voorwaarden en de privacy policy van Villa Klik.

8.2. De toegang tot het gebruikersaccount en de online coachingtrajecten is strikt persoonlijk. Het is de klant verboden om zowel het gebruikersaccount en haar inloggegevens alsook de inhoud van de online coachingtrajecten te delen met derden. Villa Klik behoudt het recht voor om de toegang tot het gebruikersaccount en de inhoud van het online coachingtraject te blokkeren wanneer er een vermoeden is van het delen van de gebruikersgegevens, zonder dat Villa Klik enige schadevergoeding zal verschuldigd zijn.

8.3. Bij onrechtmatig gebruik van het online teaching platform zal Villa Klik het recht hebben om de toegang ervan voor de klant te ontzeggen, zonder dat Villa Klik enige schadevergoeding zal verschuldigd zijn.

8.4. Na het beëindigen van een online coachingtraject blijft de inhoud ervan slechts voor een bepaalde periode beschikbaar. De exacte periode wordt steeds uitdrukkelijk door Villa Klik aangegeven voorafgaandelijk het bestellen ervan.

Artikel 9: Verbreking van de overeenkomst

9.1. Indien de klant dan wel Villa Klik nalaat om één van haar essentiële verbintenissen (bijvoorbeeld het niet tijdig betalen) na te komen, behoudens bij overmacht, heeft de andere partij die niet in gebreke is het recht om de overeenkomst te ontbinden, nadat de in gebreke gestelde partij haar verbintenissen niet naleeft binnen de 7 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld. 

De in gebreke blijvende partij zal alsdan een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van de prijs van de desbetreffende dienst aan de andere partij verschuldigd zijn, onverminderd het recht om een bijkomende schadevergoeding te vorderen indien de schade hoger is dan voormeld bedrag, te bewijzen met alle middelen van het recht.

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

10.1. Villa Klik is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, voor een daad van een Klant of een derde. Schade die door overmacht ontstaat kan nooit een reden zijn tot het niet betalen van de facturen van Villa Klik.

10.2. Behoudens in het geval van grove nalatigheid en opzettelijk wangedrag is Villa Klik niet, zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de Klant en derden, gehouden tot vergoeding voor enige schade, verlies of kost die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks voortvloeit uit de door Villa Klik geleverde diensten.   

Indien de aansprakelijkheid van Villa Klik zou komen vast te staan, is de aansprakelijkheid beperkt tot enkel de directe en materiële schade, met uitsluiting van onder andere omzetverlies, winstderving, imagoschade, (data)gegevens of andere verliezen, verlies van klanten en goodwill, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, vorderingen van derden,… In elk geval is de aansprakelijkheid van Villa Klik voor een aan haar toerekenbare tekortkoming beperkt tot de terugbetaling van het totaal gefactureerde bedrag voor de desbetreffende dienst dan wel tot de dekkingslimiet van de aansprakelijkheidsverzekering van Villa Klik onder aftrek van de gemaakte kosten.

10.3. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend overeengekomen is Villa Klik nooit aansprakelijk voor de prestaties van derden waarop desgevallend beroep wordt gedaan tijdens de uitvoering van de opdracht, zelfs indien Villa Klik deze derden heeft voorgedragen. 

10.4. Villa Klik heeft het recht om de Klant aansprakelijk te stellen voor elke schade die werd toegebracht aan de eigendommen van Villa Klik.

10.5. De klant erkent en aanvaardt dat de huidige bepalingen inzake aansprakelijkheidsbeperking een essentiële voorwaarde betreft voor het uitvoeren van de dienstverlening door Villa Klik.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

11.1. De diensten en daarin vervatte ontwerpen geleverd door Villa Klik alsook de inhoud en alle onderdelen van de website van Villa Klik en haar online teaching platform (met inbegrip van maar niet beperkt tot de merken, logo’s, ontwerpen, informatie, tekeningen, data, downloads, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, modules, afbeeldingen, software e.d.) zijn beschermd door intellectuele rechten (met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, merkenrecht, octrooien, databankrechten, naburige rechten en modelrechten) die toebehoren aan Villa Klik of aan derden die het gebruik ervan aan Villa Klik hebben toegestaan. De klant erkent de intellectuele eigendomsrechten van Villa Klik of de rechthoudende derde op de door Villa Klik aangeboden diensten.

11.2. Behoudens de uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst blijft Villa Klik of de rechthoudende derde de exclusieve eigenaar van al het materiaal. 

De klant is om welke reden dan ook niet gerechtigd om gelijk welke ontwerpen, afbeeldingen, informatie of inhoud die namens Villa Klik werd opgesteld en verkregen te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, te laten gebruiken, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren. 

De Klant is enkel gerechtigd om de door Villa Klik opgestelde en verkregen werken enkel te downloaden, op te slaan en te printen voor eigen strikt persoonlijk gebruik.

De Klant ontvangt met betrekking tot de online coachingsessies een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sublicentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken conform onderhavige algemene voorwaarden.

De levering van diensten door Villa Klik houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in.  De klant mag enkel de door Villa Klik geleverde foto’s gebruiken conform de vooraf tussen partijen overeengekomen doeleinden.

11.3. Villa Klik is gerechtigd tot het burgerrechtelijk en strafrechtelijk vervolgen van een inbreuk op de intellectuele rechten.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1. De klant verbindt zich ertoe om, behoudens met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Villa Klik, een strikte geheimhouding in acht te nemen van alle vertrouwelijke informatie en/of gegevens met betrekking tot de activiteiten van Villa Klik alsook met betrekking tot de informatie en/of gegevens van de klanten van Villa Klik, waarvan hij kennis krijgt of in het bezit komt tijdens de uitvoering van de diensten, onder welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, elektronisch, …), en ongeacht of dergelijke informatie wordt bestempeld als ‘vertrouwelijk’. 

12.2. De Klant erkent het belang dat Villa Klik hecht aan deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

12.3. Bij schending van artikel 12.1 zal Villa Klik recht hebben op een forfaitaire schadevergoeding van 500,00 EUR per vastgestelde inbreuk, onverminderd het recht om een bijkomende schadevergoeding te vorderen indien de schade hoger is dan voormeld bedrag, te bewijzen met alle middelen van het recht.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op overeenkomsten met de klant, inclusief onderhavige algemene voorwaarden, is uitsluitend het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, van toepassing. 

Alleen de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen, inclusief deze omtrent de toepassing en interpretatie van de algemene voorwaarden.

Artikel 14: Algemene bepalingen

14.1 Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Villa Klik houdt nooit een afstand van recht in.

14.2 Indien één van de artikelen van deze algemene voorwaarden onrechtmatig of ongeldig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zullen partijen in gezamenlijk overleg het desbetreffend artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële betekenis van het ongeldige/nietige artikel. 

14.3. Indien één van de artikelen van deze algemene voorwaarden onrechtmatig of ongeldig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen opgenomen in deze algemene voorwaarden, dewelke onverkort van toepassing blijven. 

14.4. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming kan geen enkele partij haar rechten en/of plichten voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden overdragen aan een derde.