Privacy Policy

 

1. Algemene bepaling 

Villa Klik hecht veel belang aan het veilig verzamelen en verwerken van je persoonsgegevens. Gelieve onderhavig document dan ook aandachtig te lezen aangezien het essentiële informatie bevat over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel.  

Deze privacy policy regelt de verwerking van je persoonsgegevens door Villa Klik, als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel te 2590 Berlaar, Liersesteenweg 88 en ondernemingsnummer 0684.489.804, e-mail: lauradewinter@live.be, GSM: +32 (0)477/56.31.17 (verder ‘Villa Klik’).

Deze privacy policy is van toepassing op ieder gebruik van de website en op alle handelsactiviteiten van Villa Klik en iedere verhouding met een (potentiële) klant) (verder ‘gebruiker’).

Door het meedelen van je persoonsgegevens aan Villa Klik, op welke manier dan ook, verklaar je uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacy policy en uitdrukkelijk met de inhoud ervan in te stemmen.

Villa Klik respecteert te allen tijde de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 (“GDPR”) bij het verzamelen, gebruiken en verwerken van je persoonsgegevens.

2. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt

Villa Klik verzamelt en/of verwerkt enkel de persoonsgegevens van de gebruiker die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de hieronder vermelde doeleinden.

Het betreft de volgende gegevens:

 • Naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW nummer;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer; 
 • Facturatiegegevens;
 • Bankgegevens;
 • IPadres en details van het bezoek op de website van Villa Klik
 • Communicatievoorkeur;
 • Specifieke gegevens die je aan Villa Klik verstrekt in het kader van de dienstverlening die zij voor je verricht

Het is niet verplicht om bovenvermelde gegevens aan Villa Klik over te maken, maar hierdoor kan de gevraagde dienstverlening wel worden beperkt.

Gelieve bij wijziging van één van voormelde gegevens, die onmiddellijk aan Villa Klik mede te delen. Villa Klik is in geen geval verantwoordelijk voor de juistheid van de door de gebruiker aan haar overgemaakte gegevens.

3. Gebruik van de persoonsgegevens

Voormelde persoonsgegevens van de gebruiker worden door Villa Klik enkel maar verzameld en/of verwerkt voor de volgende doelstellingen:

 • Uitvoering van de gevraagde dienstverlening door Villa Klik en hiertoe de gebruiker kan contacteren voor het verkrijgen en verlenen van bijkomende informatie;
 • Verlenen van de gevraagde dienstverlening door Villa Klik
 • Voor de boekhouding (verzenden facturen, invordering betaling,..);
 • Direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie;
 • Gebruiken ervan op social media (Facebook, Instagram,..);

Villa Klik zal steeds de uitdrukkelijke toestemming vragen voor het gebruiken van direct marketing activiteiten. De gebruiker kan op elke moment de toestemming hiervoor intrekken.

4. Het delen van de persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens zullen enkel en alleen aan derden worden overgemaakt in het kader van de uitvoering van de gevraagde dienstverlening door Villa Klik, bijvoorbeeld zal Villa Klik hierbij beroep dienen te doen op een IT-leverancier, boekhouder, revisor,.. dan wel wegens wettelijke verplichtingen.

Vanzelfsprekend zal Villa Klik hierbij steeds de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen in acht nemen ten aanzien van je persoonsgegevens. Indien nodig zal Villa Klik met de derde een verwerkersovereenkomst afsluiten.

Villa Klik zal je persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden voor commerciële redenen, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. 

5. Bewaring van uw gegevens

Behoudens wanneer er een langere termijn is vereist door de wet dan wel andere wettelijke verplichtingen, zal Villa Klik de persoonsgegevens bewaren voor de periode die noodzakelijk is voor het gebruik ervan, zoals is opgenomen onder titel 3 “gebruik van de persoonsgegevens” conform onderhavige privacy policy.

6. Je privacy rechten

Conform en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving alsook de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je de volgende rechten:

 • recht op toegang en inzage van je persoonsgegevens waarover Villa Klik over beschikt;
 • Recht op verbetering van je persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping dan wel het beperken van je persoonsgegevens ;
 • Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Recht op het intrekken je toestemming

 

Tevens heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, e-mail: contact@apd-gba.be, Tel: +32 (0)2 274 48 00

7. Beveiliging van de persoonsgegevens

Villa Klik zal steeds de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen teneinde de overgemaakte persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies, en elke andere niet toegestane verwerking van de persoonsgegevens. 

In geen geval kan Villa Klik aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief dan wel onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

8. Vragen 

Indien je nog vragen zou hebben met betrekking tot onderhavig privacy policy, kan je steeds contact opnemen met Villa Klik:

 • via post: Liersesteenweg 88, 2590 Berlaar
 • via e-mail: lauradewinter@live.be
 • via telefoon: : +32 (0)477/56.31.17